جایگاه حقوقی و نقش مدیران در شرکتهای تجاری


جایگاه حقوقی و نقش مدیران در شرکتهای تجاری
شرکت تجاری از دو جنبه قابل بررسی هست: جنبه اول ساختار درونی اون و نحوه تعامل عناصر تشکیل دهنده اون با یکدیگر و جنبه دوم نحوه تعامل اون با سایر اشخاص هست.


بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلی ایران با نگاهی بر حقوق بین الملل
شرکتهای تجاری از هر قسم که باشند این دو جنه وجودی را مشترکا دارا هستند.


یورو و روند همگرایی در اروپا(2002-1950)
هر شرکت ارکانی دارد که جهت تصمیم گیری اداره و نظارت بر چگونگی اداره اون فعالیت می نمايند.


سازمان ملل متحد و تامین مالی توسعه
از بین این ارکان رکن مدیریت شرکت بیشترین نمود را داراست و در حقیقت شکل دهنده رابطه شرکت با سایر اشخاص می باشد.


موعودیت در انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی ایران، (نمونه پژوهی)
اعمال مدیران با توجه به جایگاه مدیریتی ایشان به عنوان مدیر عامل رئیس هیئت مدیره یا عضو اون دارای آثار حقوقی هست.


تاثیر سایکوسل(‏‎CCC‎‏)ونیتروژن برعملکرد دانه دو رقم کلزا(‏‎Brassica napus L.‎‏)
برای شناخت این آثار ابتدا می بایست جایگاه حقوقی مورد بررسی برنامه گیرد.


نقش رضایت مجنی علیه در تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
با بررسی جایگاه حقوقی مدیران و با توجه به نظریه های گوناگون ارائه شده در این خصوص در میابیم مدیران به عنوان رکن شرکت تجاری محسوب گردیده و جزء ساختار شرکت می باشند و از این نظر شخصیتی جدا و هستقلالی از شخص حقوقی ندارند و با توجه به نظریه رکن بودن به راحتی سایر مسائل مربوط به شرکت تبیین می گردد.


ارزیابی عملکرد سیستمهای ‏‎MB-OFDM‎‏ و ‏‎DS-CDMA‎‏ در مخابرات باند فوق وسیع ‏‎UWB)‎‏)
از جمله اینکه مدیران به عنوان رکن بودن اختیارات تام و نامحدودی ندارند.


مقایسه تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و حقوق ایران با اسناد بین‌المللی حقوق بشر
بلکه اختیارات مدیران محدود به عواملی چون موضوع و پايه نامه شرکت اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری هست و تخطی از این حدود طبق قواعد مسئولیت مدنی و جزائی مسئولیتی اعم از مدنی یا جزایی حسب مورد متوجه مدیران خواهد نمود.
88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews