بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود و تصمیم گیری مدیران گروه بهمن


بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود و تصمیم گیری مدیران گروه بهمن
نتایج این تحقیق بیانگر اون هست که ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران گروه بهمن تاثیر دارد .


بررسی علل تاخیر در تنظیم گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی
نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد این سیستم ، اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته هست .


بررسی سیستم حسابداری استهلاک ، نحوهء عمل و کاربرد آن در ایران
به طور کلی این تحقیق نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد .


بررسی اثربخشی فرآیند تائیدیه‌های حساب‌های دریافتنی تجاری در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های تحت پوشش دولت
تمامی نتایج حاصل شده در مورد تاثیر هرکدام از ویژگیهای اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران گروه بهمن به طور جداگانه تشریح شده هست .


عوامل موثر بر نمونه‌گیری در حسابرسی


کاربرد حسابداری صنعتی بروش استاندارد در محاسبه بهای تمام شده تولیدات فرهنگی و هنری (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)


82 out of 100 based on 52 user ratings 1102 reviews