برنامه گروه زیست‌شناسی بمنظور شرکت فعال در برنامه‌های جهاد دانشگاهی

بررسی ویژگی‌ها و خصوصیات دانش‌آموزان بزهکار دوره راهنمایی شهرستان بروجرد
بررسی نگرش دانش‌آموزان و اولیاچ و معلمین کلاس پنجم نسبت به دروس سال پنجم و ارتباط آن با درصد تجدیدی
مقایسه وضعیت بهداشتی مدارس ابتدائی دخترانه فاقد و واجد مربی بهداشت استان خوزستان در حیطه شرح وظائف آنها در سال تحصیلی 72-73
بررسی نرخ سرانه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان
مقایسه مدیران آموزش دیده و ندیده از دیدگاه کادر آموزشی مدارس شهری شهرستان زنجان
نگرش دانش‌آموزان دختر متوسطه استان مازندران در مورد حجاب در سال تحصیلی 72-73
بررسی نگرش به غرب با تعلقات و گرایش‌های ساختی دانش‌آموزان کلاس‌های سوم و چهارم دبیرستان‌های تهران
پژوهشی در زمینه میزان رضایت شغلی مدیران مدارس مناطق آموزشی شهر تهران و عوامل موثر در افزایش رضایت شغلی از دیدگاه آنان
پژوهشی در مورد پژوهش‌های انجام گرفته در وزارت و کاربرد نتایج حاصله در تصمیم‌گیری‌های مدیریت عالی
مطالعه تاثیر کاربرد رسانه‌های آموزشی در پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم
تحقیقی در زمینه عملکرد مدیران مدارس با مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان
بررسی وضعیت ابعاد دوزبانگی در استان سمنان
مقایسه اثرات تدریس معلمین ثابت کلاس و معلمین تربیت بدنی بر آمادگی عمومی بدنی دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدائی استان سمنان
*