بررسی بازنمایی اخلاقی در روایت سینمایی، با تمرکز بر نسبت خود و دیگری


بررسی بازنمایی اخلاقی در روایت سینمایی، با تمرکز بر نسبت خود و دیگری
بازنمایی اگر به عام ترین معنای اون فهم شود، عبارتست از تلاشی فرمال به منظور قوام دادن واقعیت.


تحلیل مردم‌شناختی آئینها و مراسم در زیارتگاه‌های زرتشتیان ایران (مورد مطالعه استان یزد)
به بیان دیگر، بازنمایی همانا کنشی هست که ذیل اون، سوژه بر اون می شود تا با بخشیدن انتظامی به کثرت و سیالیت واقعیت، اون را از آشوبی بی معنا، به انتظامی منسجم و معنادار بدل سازد.


تعهدات بیمه‌گذار در بیمه‌های اموال در حقوق ایران و انگلستان
اونچه پیش از بازنمایی چنان سیال و متکثر بود که هر گونه آرامشی را برهم می زد، حال پس از بازنمایی و به مدد عقلانیتی که ذاتیِ بازنمایی و تفکرِ بازنمایانه ست، بدل به امری آشنا و ملموس می شود.


تحلیل گفتمان سیاسی بر مبنای روزنامه‌های شرق و کیهان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
بنابراین بازنمایی همان معنادار کردن واقعیتِ بی معناست.


بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر دیدگاه وجودی، بر منبع کنترل و رضایت زناشویی زنان متاهل 45-20 ساله
بازنمایی در معنای کلی اون، همانا برآورده ساختن اراده ی معطوف به نظم و قدرت هست؛ اراده ای که جهان را به امری دسترس پذیر و در نتیجه قابل فهم و تجربه بدل می سازد.


نقش معنویت، آگاهی و نگرش نسبت به بیماری در احساس رنج بیماران مبتلا به ایدز/HIV
بازنمایی، تلاشی فرمال هست که به سبب همین فرمال بودن، واقعیت را به زبان خود ترجمه کرده و در نهایت بیرونی را بر خود متصور نیست.


رابطه ترکیب استرات‍ژیهای منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس
بازنمایی وقتی محقق می شود، و وقتی بازنمایی نماينده به سوژه ی بازنمایی بدل می گردد، که موضوع بازنمایی بدل به ابژه ی فعالیت بازنمایانه شده باشد.


طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
به این ترتیب، بازنمایی کنشی تمامیت خواه هست.


بررسی تأثیر شبیه‌سازی ذهنی (فرآیندی، فرآورده‌ای و ترکیبی) بر تقویت عملکرد تحصیلی و حافظه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستانی شهر اهواز
همواره جهان را در نسبت با خود معنادار می کند و در نتیجه هر اونچه غیر هست را ذیل سایه ی خود، به امری آشنا بدل می سازد.

پس به نظر می رسد که سخن فرمودن از بازنمایی اخلاقی، در نهایت نوعی فروغلتیدن به تناقض گویی باشد.

و دقیقا همین تناقض هست که معنا و دلالت بازنمایی اخلاقی را امکان پذیر می کند.

بازنمایی اخلاقی، بازنمایی ای هست که بازنمایی بودن خود را از درون به پرسش می کشد و از این طریق به ناتوانی و ناشایستگی خود اذعان می نماید.

تنها در نتیجه ی چنین اذعانی ست که دیگری (یا همان موضوع بازنمایی) می تواند از خشونت بازنمایانه رها شده و به ساحت ابژه فروکاسته نشود.

توفیق بازنمایی اخلاقی، در شکست بازنمایی ست.

بنابراین بازنمایی اخلاقی را می توان نوعی سکوت دانست، سکوتِ خود در مواجهه با دیگری؛ سکوتی که مرکزبودگی و مشروعیت خود را به چالش می کشد و از این طریق به واقعیت مهمی شهادت می دهد: دیگری علیرغم حضورِ انکارناپذیرش، تا همیشه از دسترسِ من می گریزد...
82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews