بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر دیدگاه وجودی، بر منبع کنترل و رضایت زناشویی زنان متاهل 45-20 ساله


بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر دیدگاه وجودی، بر منبع کنترل و رضایت زناشویی زنان متاهل 45-20 ساله
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره ی گروهی وجودی بر منبع کنترل و رضایت زناشویی در زنان متاهل40- 20 ساله انجام شد.


عوامل موثر بر تقسیم دانش از دیدگاه حسابداران شرکت‌های نفت و گاز واقع در منطقه عسلویه
روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود.


بررسی تطبیقی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس
نمونه ی این پژوهش را20 نفر از زنان مراجعه نماينده به یکی از خانه های سلامت منطقه 22 شهر شهرستان تهران تشکیل دادند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.


مطالعه رویکردهای موجود برنامه‌ریزی درسی محیط زیست در دوره‌های پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیش دبستانی و آموزگاران مدارس ابتدای
متغیرهای وابسته در این پژوهش منبع کنترل و رضایت زناشویی بودند که با پرسشنامه منبع کنترل (درونی - بیرونی) راتر،و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، بصورت پیش آزمون- پس آزمون، ارزیابی گردیدند .


رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری و توانایی حل تعارض مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی 89-90
متغیر مستقل نیز مشاوره ی گروهی وجودی بود که طی 9 جلسه، در مورد گروه آزمایش اجرا گردید.


فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر
به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس هستفاده شد.


بررسی مزایا و مصونیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی
یافته ها نشان داد که مشاوره ی گروهی به شیوه ی وجودی بر منبع کنترل در سطح معناداری (p<0/01) و بر رضایت زناشویی در سطح معناداری (p<0/05) موثر می باشد، همچنین مشاهده شد که میزان تغییرات در افراد داری منبع کنترل بیرونی بالا و رضایت زناشویی پایین، بیشتر می باشد.


کاربرد مقیاس عناصر صوری هنر درمانی در ترسیم نقشه‌های مفهومی برای تشخیص نشانگان درونی‌سازی‌شده در نوجوانان


تحلیل عوامل موثر بر ساماندهی نظم اجتماعی در شهر تهران و راهکارهای اجرایی آن (مطالعه شهرهای تهران لندن و بمبئی)


88 out of 100 based on 68 user ratings 1318 reviews