سنتز مشتقات 2- الکیل تیو-4،3-دی فنیل تیوفن و 5 -الکیل تیو -3، 4- دی‌آریل ایزوکسازول به عنوان مهار کننده‌های انتخابی آنزیم COX-2

تاثیر دیازینون به عنوان آفت کشی از خانواده اورگانوفسفره‌ها بر روی اسپرماتوژنز و ساختار بیضه موش‌های بالغ و نابالغ نژاد Balb/C
اثر فولیک اسید بر ضخامت اینتیما -مدیای (IMT ) شریان کاروتید، به عنوان شاخص آترواسکلروز در بیماران پیوند کلیه
مطالعه اسپکتروسکوپی بر همکنش‌های دی متیل قلع (IV ) دی کلرید با آدنوزین مونوفسفات و گوانوزین مونوفسفات
سنتز و شناسایی چند لیگاند بازشیف (زنجیره باز و بزرگ حلقه ) با اتم‌های دهنده N و O ، همراه با کمپلکسهای بازشیف ولیگاندهای حاصل از احیای آ
تاثیر کلرید کلسیم و سمیت مس بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه .Datura innoxia Mill
بررسی غلظت ‌های مختلف نیترات و آمونیوم بر متابولیسم ثانویه و برخی پارامترهای فیزیولویک در گیاه بنگدانه(. Hyoscyamus Pusillus L )
مقایسه عملکرد دو نرم افزار‏‎ٌُWASP6‎‏ و‏‎MIKEII‎‏ در شبیه سازی کیفی آب رودخانه: مطالعه موردی حوزه فومنات
سنجش سلامت روانی دانشجویان سال آخر گروههای پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی) دانشگاه علو.م پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بر اس
بررسی ارتباط عفونت کاندیدیاز دهانی با تعداد سلولهای ‏‎CD4‎‏ در بیماران مبتلا به ‏‎HIV‎‏ در مرکز مشاوره ‏‎HIV‎‏ بیمارستان امام خمینی
بررسی میزان شیوع ‏‎Urinary trace infection‎‏ در بیماران ‏‎Acute coronary‎‏ ‏‎Syndrome‎‏ مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی بوعلی با توجه به د
برخی از اثرات حشره کشی اسانس گیاه درمنه Artemisia Sieberi Besser و درمنه شرقیArtemisia Scoparia Waldst et Kit روی برخی از حشرات انباری
مدلسازی سینتیکی فرایند اکسید اسیون زوجی متان( OCM ) بدون حضور کاتالیست
تغییرات وابسته به سن فعالیت آنزیم میکروزم های سیتوکروم ‏‎p450 1A1‎‏ در کبد رت های تیمارشده با استامینوفن
*