آموزش و نکات مربوط به برنامه های سه بعدی >>> 3dmax


آموزش و نکات مربوط به برنامه های سه بعدی >>> 3dmaxآموزش و نکات مربوط به برنامه های سه بعدی >>> 3dmax
مقدمه:
اين آموزش براي افراديه كه با هيچ برنامه 3بعدي تجربه كار كردن ندارند
يا تجربه كمي دارند.
اين آموزش بر روي اصول مدلسازي /رندرسازي ومتحرك سازي
تمركز ميكند.
لازمه بگم كه در اين راه خيلي بايد تلاش كنيد.موفق با شيد.
ضمنا از رفقاي با تجربه در اين زمينه هم دعوت ميكنم كه همكاري كنند.
------------------------------------------------------------------------------
درس 1:
تعريف گرافيك 3 بعدي:
گرافيك سه بعدي به اين معناست كه شماباسه بعد كار ميكنيد.به عبارت ديگر پهنا /ژرفاو ارتفاع .اگر به اطراف بنگريد هر چيزي را كه مشاهده ميكنيد 3بعدي است-ميز-صندلي-ساختمان ها و....
گرچه عبارت گرافيك 3بعدي تحريفي از واقعيت ميباشد.درواقع گرافيك
كامپيوتري 3بعدي نمايش 2بعد ي از يك دنياي 3بعدي مجازي است.
درگرافيك كامپيوتري ،اشيا تنهادر حافظه ي كامپيوتر موجود مي باشند.
آنها داراي شكل فيزيكي نيستند آنها تنها فرمولهاي رياضي و تعداد كمي الكترون هستند كه در اطراف حركت مي كنند.از آنجا كه اشيا در خارج از كامپيوتر وجود ندارند تنها روش ثبت آنها اضافه كردن فرمولهاي بيشتر براي نمايش دادن نوره ودوربين ها ميباشد.
خوشبختانه براي شما تري استوديو (مكس)جنبه ي رياضي مسايل را
برعهده ميگيرد.وشما را قادر ميسازد به جنبه ي هنري كار توجه كنيد.
++++++++++++++++++++++++++
درس 2
------------------------------------
با به كار گيري تري دي مكس مي توانيد تقريبا هر چيزي را كه تصورمي كنيدبسازيد.به همراه مكس در كنار شما هيچ محدوديتي وجود ندارد.
=====================================
ساده ترين روش براي آغازنگرشي به اين مطلب است كه چگونه مهارتهاي سه بعدي و دو بعدي تداخل دارند.تفاوت اصلي بين 2بعدي و
3بعدي ژرفا ميباشد.
=====================================
به هنگام كار با مكس بايد به خاطر داشته باشيدكه با يك دنياي
كامپيوتري مجازي سرو كار داريد،وبه همين دليل بايد بدانيد كه اشيا در
اين دنيا چگونه نمايش داده وذخيره مي شوند.

×درك فضاي 3 بعدي:
فضاي 3 بعدي يك از فضاي مجازي درون كامپيوتر شماست كه به طور ريا ضي تعريف شده است.
گرچه مشابه فضاي حقيقي ،فضاي 3 بعدي به شكل نا محدودي وسيع
است.حتي با مكس به هم خوردن يا گم كردن يك شي در فضاي مجازي آسان است.خوشبختانه اين كار از طريق به كار گيري مختصات
ساده تر شده است.

×مختصات:
در فضاي سه بعدي كوچكترين ناحيه اي كه ممكن است اشغال شود
يك نقطهPoint )مي باشد.هر نقطه توسط مجموعه منحصر به فردي
از سه عدد تعريف شده است كه مختصات ناميده مي شود.
يك مثال مختصات 0,0,0ميباشد كه نقطه مركزي فضاي 3بعدي را
مشخص ميكند،كه نقطه مبدا Origin Pointنيز ناميده ميشود.
هر نقطه در فضاي مجازي داراي 3 مختصات مي باشد،هريك نمايانگر
موقعيت ارتفاع Height،پهناWidth ،و ژرفا depht نقطه مي باشند.
بنابراين هر نقطه نمايانگر يك محور منفرد درفضاي مجازي مي باشد.
===================================
درس 3
-----------------
×محورها<Axes>:
يك محور خطي فرضي در فضاي مجازي است كه يك جهت راتعيين ميكند.در تري دي سه محور استانداردوجود دارد كه به آنهامحورهاي
X وYو Z اطلاق مي شود.
در تري دي مي توانيد محورX را پهنا ،محور Yراژرفا و محورZ را ارتفاع در
نضر بگيريد.ضمنا نقطه تقاطع سه محور در تري دي مبدا است.

×خطوط،چند خطي ها< Polylines >وچندضلعي ها<Polygons>:
اگر دو نقطه از فضاي مجازي را به هم متصل نماييد،چيزي را كه ايجاد
كرديد يك خط است.
حال اگر از انتهاي خط ايجادشده باز خطي را رسم كنيد اين بار يك چند
خطي ايجادكرده ايد كه داراي 2وجه<Segment>است.
باز اين دفعه اگر از انتهاي خط دوم خطي را به ابتداي خط اول وصل كنيد
يك شكل بسته ايجاد كرده ايد<براي درك بهتر شكل يك مثلث را در نظر
بگيريد> ،كه معنايش اين است كه شكل داراي يك داخل<Inside>،
يك خارج<Outside>مي باشد.

اجزاي اصلي از چند ضلعي ها است كه لازم است آنها را درك كنيد.
1.رئوس<Vertices>
2.لبه ها<Edges>
3.وجوه<Faces>
باز براي فهم مطلب مثلثي را در نظربگيريد:
راس يا نوك آن حكم <Vertices>را دارد،اضلاع آن حكم<Edges>و
مساحت آن حكم <Faces>رادارد.
ناحيه اي كه توسط اضلاع محصور شده داخل نام دارد

×اشياي 3بعدي:
اگر شكل ايجاد شده در تري دي داراي ژرفا،ارتفاع وپهناي مخالف صفر باشد اين شكلي شكلي 3بعدي است.
در تري دي اشيا از چند ضلعي ها ،تكه ها<Patches>يا صفحات NURBS تشكيل يا فته اند.

×درك نقاط ديد:
يك نقطه ديد موقعيتي در داخل يااطراف فضاي مجازي است كه محل
كاربر را نمايش ميدهد.تري دي داراي 4نقطه ديد پيش فرض :
بالا<Top>،چپ<Left>،روبرو<Front>و پرسپكتيو<Perspective>
است.

========================
درس 4:
--------------------------------------
درك مدهاي نمايش:
تري دي قادر به نمايش ژئومتري درون دريچه هاي ديد با روش هاي گونا گوني مي باشد.
تعدادي از اين روشها به صورت زير است:
1.كادرمرزي{Bounding box}
============================
سريعترين وساده ترين روش براي نمايش اشكال كه كادري است كه ابعاد كلي مشابهي با شي
دارد .

2.قاب سيمي{Wire frame}
============================
شي را با استفاده از خطوط رسم مي نمايد تا لبه هاي مرئي چند ضلعي ها را نمايش دهد

3.خط مخفي{Hidden line}
============================
مشابه حالت قبل است با اين تفاوت كه كابر تنها مي تواند نماي روبرو را ببيند.

4.سايه زدن مسطح{Flat shaded}
============================
سطح ورنگ شي را به روشي سريع نمايش مي دهد.و شي به صورت وجوه كوچك ظاهر ميشود.

5.سايه زدن هموار{Smooth shaded}
============================
سطح شي را به صورت همراه رنگ و به صورت هموار نمايش ميدهد.و اين حالت بالاترين سطح
واقع گرايي در مكس را داراست.

6.بافت هموار{Smooth texture}
============================
ماده يا بافت اختصاص داده شده به شي را به صورت هموار و واقع گرايانه نمايش مي دهد.

------------------------------------------------
*نورها{Lights}
-----------------
در تري دي از نورها براي هر چه طبيعي تر كردن صحنه استفاده مي شود وداراي انواع زير است:
1.نورهاي همه سويه{Omni lihghts}
============================
مشابه لامپهاي ساده ميباشد ونور را در همه جهات پراكنده مي سازد

2.نورهاي نقطه اي{Spot lights}
============================
منابع جهت داري مي باشند كه اغلب براي متمايز كردن بخشهايي از يك شي ،يا فراهم كردن منبع
اصلي رو شنايي مورد استفاده برنامه ميگيرد.

3.نورهاي فاصله دار{Distanc lights}
============================
آنها نيز جهت دار هستند اما براي شبيه سازي منابع نوري فاصله دار از قبيل خورشيد استفاده
ميشود.

4.نورهاي محيطي{Ambient lights }
============================
اين نورها معمولا براي تعريف كردن يك روشنايي ثابت در سراسر صحنه به كار گرفته ميشود

------------------------------------------
توجه: بايد نحوه صحيح نور پردازي را فرا گرفت چرا گه هر چه به صورت بي رويه از نور استفاده
كنيم در پردازش نهايي وآماده سازي نهايي دچار مشكل وهمچنين اشغال فضاي بي جهت از طرف
نورها مي شويم.
-----------------------------------------
*دوربين ها{Camreas}
دوربين ها اشيايي هستند كه براي فراهم آوردن زاويه هاي ديد مختلف (ثابت يا متحرك)مورد استفاده
برنامه ميگيرد.
در تري دي دو نوع دوربين عمده وجود دارد كه به برنامه زير است:
1.دروبين هدف گيري{Target camera}
==========================
دوربين هدف گيري از يك هدف استفاده ميكند،كه نقطه اي در فضاي 3بعدي است كه دوربين به سمت
آن نشانه رفته است.

2.دوربين آزاد{Free camera}
==========================
دوربين آزاد دوربيني بدون هدف است كه مي تواند به سادگي در امتداد يك مسير متحرك سازي شود.

--------------------------------------
^^انشا ا... جزئيات بيشتر دوربين ها و نورها رو بعدا ميگم
==========================
*رندرسازي{Rendering}
--------------------------------------
رندر سازي پردازشي است كه در آن تري دي تمامي اشياي مجود در صحنه را در زمينه ي نورپردازي،
مواد ونقطه ديد تفسير مي نمايد تا يك تصوير تكميلي را به وجود آورد.تصوير حاصل مي تواند يك تصوير
ثابت يا يك فريم در انيميشن باشد.
==========================
درس 5:
--------------------------------------------
*آشنايي با رايط كاربر تري دي:
=================================
از بالا از چپ به راست (آيكونها):
1.پرسش{Help mode}
2.خنثي كردن{Undo}
3.دوباره انجام دادن{Redo}
4.اتصال{Select & Link}
5.خنثي كردن اتصال{Unlink}و{Bind}
-Bind
6.كنترل انتخاب{Select object}
7.سفارشي سازي نوع انتخاب{Selection rigion}
8.فيلترانتخاب{Selection filter}
9.انتخاب بر اساس اسم و...{Select by name}
10.حركت دادن شي{Move}
11.چرخاندن شي{Rotate}
12.مقياس گذاري{Scale}
13.سيستم مختصات منبع{Refrence coordinat system}
14.تنظيم لولا ها{Use ***ot point center}
15،16،17،18:محدوديتهاي محوري{Restrics}
19.جنبش شناسي معكوس:{IK}
20.آينه{Mirror}
21.تراز{Align}
22.آرايه{Array}
23.مجوعه ي انتخابي نام گذاري شده{Named selection ser}
24.ترك ويو{Track view}
25.ويرايشگر ماده{Material editor}
26،27،28،كنترلهاي رندرسازي{Rendering}
================================
*نوار سمت راست(قسمت بالا كه داراي 6آيكون است):
1.پديد آوردن{Create}
2.پردازش{Modify}
3.وراثت وتشكيل وراثت{Hirarchy}
4.تحرك{Motion}
5.نمايش{Display}
6.ابزارهاي مفيد{Utilities}
================================
*نوار لغزنده زمان در پايين (كه با عدد مشخص شده و دو پيكان دارد){Slider bar}
================================
*نوار وضعيت در پايين{Status bar}
================================
*مختصات خوانها در پايين
================================

*تنظيم پرشها{Snap}
================================
*دكمه انيميت يا فعال سازي تحرك{Toggle animation mode}
================================
*دكمه هاي كنترل اجراي انيميشن{Playbacks}
================================
*كنترلهاي دريچه ديد در پايين

http://us.f1.yahoofs.com/users/b980...cLjMS9A73gHDJbY
درس 6:
*پيكربندي دريچه هاي ديد:
MAX شما را قادر مي سازد كه تمامي خصوصياتي كه به وسيله ي دريچه هاي ديدMax پشتيباني ميشوند را
پيكر بندي نماييد.
روش1:
=======================
به وسيله ي كليك دكمه راست برروي نام دريچه ديد در گوشه ي بالايي هر پنجره.كه با اين كار منوي با مشخصات زيرا است:
1.Smooth+highlights(كه براي هموار كردن ونشان دادن صاف جسم در دريچه ديد است)
2.Wireframe(كه براي نشان دادن جسم به حالت تور و قاب سيمي شكل است)
3.Other(كه كارهايي از قبيل Bounding box و… رو انجام ميدهد)
4.Edged faces(كه بر روي جسم در حالتShad و Smooth قاب سيمي(Wireframe)ايجاد ميكند)
5.Show grid(كه شبكه هاي شطرنجي زمينه را حذف يا فعال ميكند)
6.Show background(كه زمينه پشت صحنه مثلا عكس زمينه را خذف يا فعال ميكند)
7.Show safe frame(كه قالبهاي safeframe رانمايش ميدهد{مفصلا توضيح ميدهم})
8.Texture correction(كه ماده يا بافت اختصاص داده شده به جسم را اصلاح ميكند)
9.Disable view(كه دريچه ديد را غير فعال ميكند {مفصل توضيح ميدهم})
10.Views(كه امكان انتخاب دريچه هاي ديد ديگر را فراهم مي سازد)
11.Swap layout(كه Track viewرا فعال ميكند)
12.Undo view change(كه دريچه ديد تغيير يافته را به حالت قبل باز ميگرداند)
13. Redo viewchange(كه تغيير خنثي شده را از نو اعمال مي كند)
14.Configure(كه ساير تنظيمات را فراهم مي كند{مفصل توضيح ميدهم})
========================
درس 7:
*روش دوم پيكر بندي دريچه هاي ديد(View Port configuration)
كه از طريق منويPop up يا از گزينهViews>Viewport configuration قابل دسترسي است.
منوي Config داراي قسمتهاي زير است:
1.Rendering Method(كه گونه هاي مختلفي از تنظيمات را جهت عمليات Render فراهم مي سازد)
2.Layout(كه گونه هاي مختلفي را جهت تنظيم دريچه هاي ديد فراهم مي سازد)
3.Safe frames(كه براي تنظيم قابهاي امن{Safe frame}قابل دسترسي است)
4.Adaptive degradion(كه باز جهت بهبود وتنظيم حالات نمايش است)
5.Rigion(كه جهت تنظيم محدوده دريچه هاي ديد است)
===========================
*كاربا كنترلهاي دريچه ديد:
===========================
كنترلهاي دريچه ديد شما را قادر مي سازند كه در اطراف صحنه مانور دهيد.عملياتي از قبيل
بزرگ نمايي(Zooming)پن كردن(Paning) و چرخاندن نماازطريق كنترلهاي دريچه ديد اداره ميشوند.
===========================
8كنترل در پايين سمت راست(به ترتيب از جپ به راست از بالا):
1.آيكون ذره بين(Zoom):كه براي زوم كردن مورد استفاده برنامه ميگيرد.
2.آيكون(Pan all):كه جهت عمل Panبراي تمامي دريچه ها است.
3.آيكون (Zoom extents):كه نماي انتخاب شده را به حالت پيش فرض برميگرداند.
4.آيكون(Zoom extents selected):براي بزرگ نمايي محدوده منتخب.
*كنترلهاي رديف پايين (ازچپ به راست):
1.آيكون (Rigion zoom):كه براي بزرگنمايي محدوده است.
2.آيكون(Pan):كه براي عمل پن است.
3.آيكون (Arc rotate):كه براي چرخش نما در جهات مختلف است.
4.آيكون (Min\Max toggle):براي حداقل و حداكثر كردن است.
==========================
با انجام تمرين در اين زمينه مهارت كامل را به دست آوريد.چرا كه مهارت در اين زمينه به زيبايي وبهبود كار كمك شاياني ميكند.
==========================
درس8:
=====================
*تنظيم واحدها:(Unit setup)
واحد ها(Units)براي فهم طول واندازه گيري درMAX مي باشد.براي ايجاددقيق مدلها درMAX
بايدسيستم واحدي را راه اندازي نماييد كه براي نوع مدلي كه با آن كار ميكنيد مناسب باشد.

MAX چندين نوع ازواحدها را شامل:
1.(Metric)=متري:كه استاندارد امريكا است.كه تنوعي ازفيت ها(Feet)واينچ(Inch)مي باشد.
2.(Custom)=سفارشي:كه شما راقادر مي سازد واحد دلخواهتان را تعريف نماييد.
3.(Generic)=عمومي
راپشتيباني ميكند.نوع واحد پيش فرض عمومي مي باشد.شما مي توانيد از قسمت View,Unit setup
به قسمت تنظيمات دسترسي پيدا كنيد.
====================
*كنترل نمايش اشيا:
-مخفي كردن اشيا:ممكن است حالاتي پيش آيد كه شما بخوا هيد شي را مخفي نماييد.MAX
قابليت هاي مختلفي را براي مخفي كردن اشيا ارائه ميدهد.
1.Hide selected :كه هر شي انتخاب شده در صحنه را مخفي مي نمايد.
2.Hide unselected : هرشي را كه انتخاب نشده باشد را مخفي ميكند.
3.Hide by name : اشيا را به وسيله نام آنها وبه مدد كادر Select by name مخفي ميكند.
4.Hide by color : كه اشيا را بر اساس رنگ اختصاص يافته به آنها مخفي ميكند.
5.Hide by caregory : مي توانيد با اين دستور تمامي اشيا داخل يك دسته يا گروه به خصوص را مخفي
6.Hide by hit : كه شي ها را توسط كليك ماوس مخفي ميكند.
-فريز كردن اشيا(Freezing):قابليت هايي همچون حالت قبل را فراهم مي سازد با اين تفاوت كه شي با رنگ خاكستري قابل رؤيت است و تا هنگام خنثي شدن عمل فريز(Unfreez)هيچگونه ويرايشي را
نمي توانيد اعمال كنيد.

-نام گذاري اشيا:
نام گذاري خوب يكي از اصول ابتدايي هر مدلسازي است كه طراحي و تكميل پروژه را آسان
مي سازد.


-كار با گروهها:
اغلب اشياي مرتبطي وجود دارند كه شما مي خواهيد آنها را در يك دسته برنامه دهيد .براي اين كار شما بايد از قابليت هاي دسته بندي MAX استفاده نماييد.
-كا با انتخاب شي:
MAX شما را با روشهاي متفاوت بسياري براي انتخاب يك يا چند شي در صحنه اتان مهيا مي سازدكه:
1.Select by object :انتخاب بر اساس اشيا
2.Select by region : انتخاب بر اساس نا حيه
3.Select by name : انتخاب بر اساس نام
4.Select by color :انتخاب بر اساس رنگ
5.Name selection sets : مي توانيد نوعي انتخاب خاص را بر گزينيد.

تمامي توابع بالا از طريق Tools\Display قابل دسترسي است.
درس 9:
===================
مدلسازي:
اكنون زمان آن فرا رسيده كه مبحث مدلسازي را آغاز كنيم.هر روش مدلسازي به طور متفاوتي بااشيا و اشياي فرعي رفتار ميكندوداراي مزايا ومعايب مربوط به خودش
مي باشد.با گذشت زمان فرا خواهيد گرفت كه چه زمان از چه روشي استفاده نماييد.
Max 2.5 روشهاي مدلسازي زير را پشتيباني مي نمايد:
1.مدلسازي بر پايه Spline
2.مدلسازي بر پايه چندضلعي يا توري(Mesh)
3.مدلسازي پارامتري
4.مدلسازي تكه اي(Patch)
5.مدلسازي NURBS
==================
*مدلسازي بر پايه Spline :
مدلسازي Spline اشياي 3بعدي را از خطوط راست يا منحني اي ايجاد مينمايد كه Spline
ناميده ميشود.يك Spline خطي است كه اغلب با نقاط كنترلي ورئوس تعريف مي شود و
ميتواند راست يا منحني باشد.
Spline شيئي مثل خط ،ذايره،كمان يا حتي متن ميباشد.


-درك بخشهاي يك Spline :
براي درك اين بخش يك منحني مثل منحني نمايش Sin (x) (يا هر منحني ديگر)درنظر
بگيريد ،به ابتداي آن منحني راس اول گويند.به فاصله بين راس اول تا راس بعد يا نقطه عطف بعدي وجه (Segment)Splineگويند.و به نقاط عطف بعدي يا جاهايي كه منحني تغيير مسير داده راس(Vertices)گويند.
هنگاميكه يك Spline ايجاد ميكنيد،اگر آخرين راس را كه رسم نموده ايد به اولي متصل كنيد يك شكل بسته را ايجاد كرده ايد كه به آن(Shape)نيز گفته مي شود.


-كنترلهاي مماس(Tangent Contorls) :
هر راس در يك Spline همچنين داراي مجموعه اي از كنترلهاي مماس مي باشد كه با آن
راس مرتبط مي باشد.و هر كدام داراي دستگيره هايي (Handle)هستند.


Max چهارنوع از مماس هاي راس را پشتيباني ميكند از قبيل:
1.Smooth
2.Corner
3.Bezier
4.Bezier corner
درس 10:
===========
-مماس گوشه اي(Conner tangent):
در MAX ابتدايي ترين نوع مماس است و اين حالت پيش فرض به هنگام ايجاد يك خط است.
-مماس هموار(Smooth tangent):
مماس هموار بسيار مشابه به يك كمان مي باشد وانحناي مشابهي قبل و بعد از راس است.
-مماس بزيه(Bezier tangent):
يك نوع مماس بزيه مشابه به يك منحني هموار است اما به شما امكان ميدهد كه انحناي
Spline را هنگامي كه به راس وارد مي شود و راس را ترك ميكند كنترل نماييد.
-مماس گوشه اي بزيه(Bezier corner tangent ):
يك گوشه بزيه مشابه نوع مماس بزيه است ،با يك تفاوت درنوع مماي بزيه ،هنگاميكه دستيگيره ها را تنظيم
ميكنيد،هر دو دستگيره خط به طور يكسان تظيم مي شوند.
===================
البته نا اميد نشين چون فقط با تمرينه كه اين چزها قابل دركتر ميشه..
حالا تو قسمتهاي بعدي كه با تمرين سر و كار داريم راحت تر ياد ميگيريد…
++گر استقامت كني ز ( 3D MAX ) انيميشن سازند….!!!!!
==================
*پيكربندي دريچه هاي ديد:
MAX شما را قادر مي سازد كه تمامي خصوصياتي كه به وسيله ي دريچه هاي ديدMax پشتيباني ميشوند را
پيكر بندي نماييد.
روش1:
=======================
به وسيله ي كليك دكمه راست برروي نام دريچه ديد در گوشه ي بالايي هر پنجره.كه با اين كار منوي با مشخصات زيرا است:
1.Smooth+highlights(كه براي هموار كردن ونشان دادن صاف جسم در دريچه ديد است)
2.Wireframe(كه براي نشان دادن جسم به حالت تور و قاب سيمي شكل است)
3.Other(كه كارهايي از قبيل Bounding box و… رو انجام ميدهد)
4.Edged faces(كه بر روي جسم در حالتShad و Smooth قاب سيمي(Wireframe)ايجاد ميكند)
5.Show grid(كه شبكه هاي شطرنجي زمينه را حذف يا فعال ميكند)
6.Show background(كه زمينه پشت صحنه مثلا عكس زمينه را خذف يا فعال ميكند)
7.Show safe frame(كه قالبهاي safeframe رانمايش ميدهد{مفصلا توضيح ميدهم})
8.Texture correction(كه ماده يا بافت اختصاص داده شده به جسم را اصلاح ميكند)
9.Disable view(كه دريچه ديد را غير فعال ميكند {مفصل توضيح ميدهم})
10.Views(كه امكان انتخاب دريچه هاي ديد ديگر را فراهم مي سازد)
11.Swap layout(كه Track viewرا فعال ميكند)
12.Undo view change(كه دريچه ديد تغيير يافته را به حالت قبل باز ميگرداند)
13. Redo viewchange(كه تغيير خنثي شده را از نو اعمال مي كند)
14.Configure(كه ساير تنظيمات را فراهم مي كند{مفصل توضيح ميدهم})
========================
*روش دوم پيكر بندي دريچه هاي ديد(View Port configuration)
كه از طريق منويPop up يا از گزينهViews>Viewport configuration قابل دسترسي است.
منوي Config داراي قسمتهاي زير است:
1.Rendering Method(كه گونه هاي مختلفي از تنظيمات را جهت عمليات Render فراهم مي سازد)
2.Layout(كه گونه هاي مختلفي را جهت تنظيم دريچه هاي ديد فراهم مي سازد)
3.Safe frames(كه براي تنظيم قابهاي امن{Safe frame}قابل دسترسي است)
4.Adaptive degradion(كه باز جهت بهبود وتنظيم حالات نمايش است)
5.Rigion(كه جهت تنظيم محدوده دريچه هاي ديد است)
===========================
*كاربا كنترلهاي دريچه ديد:
===========================
كنترلهاي دريچه ديد شما را قادر مي سازند كه در اطراف صحنه مانور دهيد.عملياتي از قبيل
بزرگ نمايي(Zooming)پن كردن(Paning) و چرخاندن نماازطريق كنترلهاي دريچه ديد اداره ميشوند.
===========================
8كنترل در پايين سمت راست(به ترتيب از جپ به راست از بالا):
1.آيكون ذره بين(Zoom):كه براي زوم كردن مورد استفاده برنامه ميگيرد.
2.آيكون(Pan all):كه جهت عمل Panبراي تمامي دريچه ها است.
3.آيكون (Zoom extents):كه نماي انتخاب شده را به حالت پيش فرض برميگرداند.
4.آيكون(Zoom extents selected):براي بزرگ نمايي محدوده منتخب.
*كنترلهاي رديف پايين (ازچپ به راست):
1.آيكون (Rigion zoom):كه براي بزرگنمايي محدوده است.
2.آيكون(Pan):كه براي عمل پن است.
3.آيكون (Arc rotate):كه براي چرخش نما در جهات مختلف است.
4.آيكون (Min\Max toggle):براي حداقل و حداكثر كردن است.
==========================
با انجام تمرين در اين زمينه مهارت كامل را به دست آوريد.چرا كه مهارت در اين زمينه به زيبايي وبهبود كار كمك شاياني ميكند.
==========================
قبل از آموزش ساختن آتش , ابتدا يك بار كليد Y را فشار دهيد تا يك منو در بالاي صفحه ايجاد شود.اين منو كار با اين برنامه را بسيار آسان ميكند.

براي ساختن آتش در3d studio max 4.0 ابتدا بايد يك Gizmo از منوي Helpers ايجاد كنيد.سپس ازRendering منوي گزينه Environment را كليك كنيد.حالا در اين پنجره , كليد Add را كليك كنيد.

پنجره Add Atmospheric Effect ظاهر خواهد شد.

حالا Fire Effect را روشن كنيد و كليد OK را كليك كنيد.

پنجره Add Atmospheric Effect مي رود و پنجره Environment دوباره ظاهر ميشود.

حالا در اين پنجره (Environment ) كليدPick a Gizmo را كليك كنيد سپس در محيط كار گيزمويي ( Gizmo ) كه رسم كرده بوديد را كليك كنيد تا افكت آتش به Gizmo نسبت داده شود.كليدPick a Gizmo را كليك كنيد.حالا گيزمويي كه رسم كرده بوديد را كليك كنيد.

حالا اگر پنجره Environment را ببنديد و اين صحنه را Render كنيد ميتوانيد آتش ساخته شده را ببينيد.ولي اين آتش گرد است و اگر آتشي مثل آتش هيزم را مي خواهيد داشته باشيد , بايد گيزمو را دوباره انتخاب كنيد.

خواهيد ديد كه قسمت Modify گيزمو در قسمت سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد. حالا اگر Hemisphere را تيك بزنيد , گيزمو نصف ميشود.گيزمو را انتخاب كنيد و Hemisphere را تيك بزنيد.حالا فقط بايد گيزموي خود را توسط دستورScale در امتداد محورZ بكشيد تا آتش طبيعي تر به نظر برسد.توضيحات: در پنجره Environment با انتخواب Fire Effect و تغيير مقدارهاي آن ميتوان آتشهاي مختلفي را درست كرد.حالا كه آتش مورد دلخواه خود را ساختيد متوانيد با استفاده از دستورXRef Objects آن را به صحنه اي كه ساختيد اضافه كنيد.
*تنظيم واحدها:(Unit setup)
واحد ها(Units)براي فهم طول واندازه گيري درMAX مي باشد.براي ايجاددقيق مدلها درMAX
بايدسيستم واحدي را راه اندازي نماييد كه براي نوع مدلي كه با آن كار ميكنيد مناسب باشد.

MAX چندين نوع ازواحدها را شامل:
1.(Metric)=متري:كه استاندارد امريكا است.كه تنوعي ازفيت ها(Feet)واينچ(Inch)مي باشد.
2.(Custom)=سفارشي:كه شما راقادر مي سازد واحد دلخواهتان را تعريف نماييد.
3.(Generic)=عمومي
راپشتيباني ميكند.نوع واحد پيش فرض عمومي مي باشد.شما مي توانيد از قسمت View,Unit setup
به قسمت تنظيمات دسترسي پيدا كنيد.
====================
*كنترل نمايش اشيا:
-مخفي كردن اشيا:ممكن است حالاتي پيش آيد كه شما بخوا هيد شي را مخفي نماييد.MAX
قابليت هاي مختلفي را براي مخفي كردن اشيا ارائه ميدهد.
1.Hide selected :كه هر شي انتخاب شده در صحنه را مخفي مي نمايد.
2.Hide unselected : هرشي را كه انتخاب نشده باشد را مخفي ميكند.
3.Hide by name : اشيا را به وسيله نام آنها وبه مدد كادر Select by name مخفي ميكند.
4.Hide by color : كه اشيا را بر اساس رنگ اختصاص يافته به آنها مخفي ميكند.
5.Hide by caregory : مي توانيد با اين دستور تمامي اشيا داخل يك دسته يا گروه به خصوص را مخفي
6.Hide by hit : كه شي ها را توسط كليك ماوس مخفي ميكند.
-فريز كردن اشيا(Freezing):قابليت هايي همچون حالت قبل را فراهم مي سازد با اين تفاوت كه شي با رنگ خاكستري قابل رؤيت است و تا هنگام خنثي شدن عمل فريز(Unfreez)هيچگونه ويرايشي را
نمي توانيد اعمال كنيد.

-نام گذاري اشيا:
نام گذاري خوب يكي از اصول ابتدايي هر مدلسازي است كه طراحي و تكميل پروژه را آسان
مي سازد.

-كار با گروهها:
اغلب اشياي مرتبطي وجود دارند كه شما مي خواهيد آنها را در يك دسته برنامه دهيد .براي اين كار شما بايد از قابليت هاي دسته بندي MAX استفاده نماييد.
-كا با انتخاب شي:
MAX شما را با روشهاي متفاوت بسياري براي انتخاب يك يا چند شي در صحنه اتان مهيا مي سازدكه:
1.Select by object :انتخاب بر اساس اشيا
2.Select by region : انتخاب بر اساس نا حيه
3.Select by name : انتخاب بر اساس نام
4.Select by color :انتخاب بر اساس رنگ
5.Name selection sets : مي توانيد نوعي انتخاب خاص را بر گزينيد.

تمامي توابع بالا از طريق Tools\Display قابل دسترسي است.
===================لینکستان دانلود ام پی تری ریمیکسر ها به همرا بعضی از آپگریدهای آنها

1:

سلام من پردیس تازه عضو شدم دانشجو ی کامپیوترم میشه منو راهنمایی کنید در مورد سایت
ممنونم در ضمن عیدتون هم مبارک


آموزش و پاسخ به سوالات نرم افزار اتوکد

2:

برای یاد گیری 3dmax میتونید به ما مراجعه کنید .
به تمام سوالات شما از طریق سایت جواب میدهیم
www.3disf.com


دم موش را بچینید...

3:

سلام .


کنکور جامع مهندسی کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)
دوستای گلم

از توضیحات خوبتون ممنون.امیدوارم از اطلاعاتتون بیشتر هستفاده کنم.


معرفی یک سایت جدید Name Drive


سیستم تبلیغاتی Google

4:

این moha کیه که از همه تشکر میکنه


نحوه تهيه يك حساب الكترونيك و يا كارت اعتباري Credit card

5:


خوب منم

به این بحث علاقه زیادی دارم


ارسال Sms رایگان از طریق اینترنت

6:

نشناس خیلی ممنون از آموزش واقعا هستفاده کردم منتظر آموزش های بعدیت هستیم

7:

همیشه یکی هست که درد دلت و بهش بگی وای به اون روزی که خودش درد دلت باشه

8:


موها تا قبل از پست شما ناشناس بود
ولی نه اون ناشناس
.
.
.
تری مکس گرونه
به جاش با این کار کنین
هیچ چی کم نداره
sofimage xsi mod tool

9:

تري دي مكس اورجينال گرونه
كرك شدش باگ زياد داره اما خيلي از انيماتور ها و تري دي كار هاي ايراني ازش هستفاده ميكنن،حتي نسخه پريايشانو


56 out of 100 based on 21 user ratings 796 reviews