سلام دوستان!
مطلبی در این مورد دارین؟
لعنت به این سیستم آموزشی که همه رو دقیقه نودی بار آورده!