شما بین این دومدل کدام را انتخاب میکنید؟ قیمتشون هم دریک حدوده
sr 500f silverston
580b green