شغل من باستانشناسی است و گاهی اوقات برای به دست آوردن اطلاعات نبش قبر می کنیم( البته


شغل من باستانشناسی است و گاهی اوقات برای به دست آوردن اطلاعات نبش قبر می کنیم( البته
    شغل من باستانشناسی است و گاهی اوقات برای به دست آوردن اطلاعات نبش قبر می کنیم( البته قبرهایی که قدمت زیادی دارند) این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ :


آیا میت را فقط فرد ذکور(مرد) باید در قبر بگذارد؟

1:آیا انتخابات که مسأله در عصر جدید است، از پرسشهای قیامت است؟برای اینجانب محل سوال است که در قرآن (بقره/187) به صراحت زمان روزه از صبح( آشکار شدن خط
نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگر چه طفل یا دیوانه باشد حرام هست ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.


چرا انسان به خود ظلم می کند؟
بنا بر این اگر قبر هایی که می شکافید در اثر طولانی بودن وقت از بین رفته و چیزی در ان نباشد اشکالی ندارد ضمنا برای این که مشکلی پیش نیاید می توانید از دستکش هستفاده کنید

برگرفته از پرسمان


حکمت این که نماز صبح و شب را با صدای بلند بخوانیم، چیست؟
پرسمان در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:40 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 334 reviews

مدتی است دچار سوءظن و بدبینی شده ام، چه کنم تا از این مورد رهایی یابم؟
آیا اگر بچه کوچک که شیر می خورد، شیرش برگشت کند و به لباس انسان بریزد، لباس نجس می شود؟
آیا قمر در عقرب بودن ماه قمری صحت دارد؟
اگر رساله آقای خامنه ای را بخواهیم، از کجا به دست آوریم؟
چگونه می توان آدم جذاب و دلربایی بود. شنیده ام که باید خودخواهی را کنار زد ولی من چگونه
از زیانهای جسمی و روحی نوشیدن الکل مواردی را می خواستم، با توجه به اینکه به بعضی از
برای چه یک دانشگاه معتبر آمار قبولی نسبتا کمتری نسبت به دانشگاههای نسبتا عقب مانده
اگر در کودکی از مغازه داری که اهل محل باشد، مقداری کم خوراکی گرفته باشیم به عنوان قرض
اگر فردی با پولی که به وسیله پارتی و از راه غیر از دست رنج خود باشد، به زیارت رود، حکم
Notification of drop in drag-drop in Windows
C# Performance For Proxy Server (vs C++)
What are the differences between “generic” types in C++ and Java?
How to do a simple mail merge in OpenOffice
Very simple C++ DLL that can be called from .net
Maintain the correct version for a COM dll referenced in a .NET project
How do I Convert an IntPtr to a Stream?
Propagation of Oracle Transactions Between C++ and Java
C++ and SOAP
How can I use a key blob generated from Win32 CryptoAPI in my .NET application?
*