آیا به علت دور بودن حمام، مى‏توانیم به جاى غسل تیمم کنیم؟


آیا به علت دور بودن حمام، مى‏توانیم به جاى غسل تیمم کنیم؟
    آیا به علت دور بودن حمام، مى‏توانیم به جاى غسل تیمم کنیم؟

پاسخ :


حکم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟

1:چنانچه اسامى متبرکه مانند نام خدا، آیات قرآن و اسامى معصومین به زبان فارسى ولى با حروف

همه مراجع: خیر، باید غسل کنید.( امام، هستفتاءات، ج 1، تیمم، س 236؛ دفتر: همه مراجع.)

برگرفته از پرسمان


آیا شخص جنب یا حائض، مى‏تواند بدون غسل به اسماى جلاله، دست بزند؟
پرسمان در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 982 reviews

بدون وضو لمس کردن کلمه «بسمه تعالى» و یا «ا...» که به جاى کلمه «الله» مى‏نویسند چه حکمى
افرادى که اسمشان «عبدالله» و «حبیب‏الله» و... است، اگر بدون وضو آن را بنویسند و مس کنند،
آیا مس کردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ایران که روى نامه‏ها و بلیت‏هاى اتوبوس و... وجود
استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، چه حکمى دارد؟
حکم تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت چه حکمى دارد؟
آیا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جایز است؟
چنانچه آیات قرآن از پشت کاغذ پیدا باشد، دست زدن به آن بدون طهارت چه حکمى دارد؟
کسى که آیات قرآن را تایپ مى‏کند؛ آیا باید با وضو باشد؟
کسى که قرآن مى‏نویسد؛ آیا باید با وضو باشد؟
دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حکمى دارد؟
آویختن گردن بندى که روى آن، آیه قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمى دارد؟
One file doesn't recognize other file's class in C++
C++ runtime knowledge of classes
div class vs id
In C++ I Cannot Grasp Pointers and Classes
C# - Can publicly inherited methods be hidden (e.g. made private to derived class)
How many Python classes should I put in one file? [closed]
C# class separation into a header and a .cs file
Declare an object even before that class is created
How does versioning work with Flex remote objects and AMF?
How do I remove code duplication between similar const and non-const member functions?
*